گرفتن ناخن سگ خانگی
چرا باید ناخن سگ‌های خانگی را گرفت؟ بهترین زمان  چه موقع است؟

گرفتن ناخن سگ خانگی : 
           سگ‌هایی که در پیرامون روستایی و فضای مفتوح زندگی می کنند، به انگیزه حرکت بر روی زمین سخت، بیچارگی به کوتاهی کردن ناخن ندارند، زیرا بطور طبیعی ناخن سگ، در تماس مداوم با زمین سائیده می‌شود، ولی سگ‌های خانگی می بایست بطور مرتب ناخن هایشان کوتاه شود، زیرا وگرنه ممکن است ناخن وارد گوشت شده و بسیار دردناک شود. بخاطر داشته باشید که بافت زیر ناخن سگ‌ها زیاد حساس است، پس باید فقط " بافت شاخی " ناخن اختصار شود. جهت این کار فقط از ناخن‌گیرهای مخصوص سگ استفاده کنید که متداولترین آنها " ناخن‌گیر گیوتینی " است.
هرگز برای گرفتن ناخن سگ از قیچی بهره‌گیری نکنید، زیرا مایه دودمان رشته شدن ناخن و دردناکی آن می‌شوید. درسگ‌ هائیکه ناخن تیره رنگ دارند تشخیص این محل مشکل است، پس تنها تقدیر جلوی ناخن که به عقب انحناء دارد را اختصار کنید. کوتاه کردن بیش از حتماً ناخن موجب درد و خونریزی قابل توجهی خواهد شد. وقتی ناخن سگ را کوتاهی می‌کنید، از کوتاه کردن ناخن پنجم غفلت نکنید. این انگشت در سطح تو پا قرار دارد. گاهی این انگشت فقط در پاهای جلو هستی دارد، اما در برخی موارد در پاهای عقب نیز دیده می‌شود.