استفاده انسان ها از سگ ها

با ارزشترین استفادهای انسان از سگها را میتوان چندین قسمت کرد که بر بنیاد تربیت طبقه بندی میشوند.

 • سگ پلیس
سگ شهربانی یکی از پرکاربرد ترین و با ارزشترین زنجیره در پرورش سگ میباشد سگ پلیس تعلیم میبیند که چگونه جستجو، دفاع، تعقیب، شناسایی، و توانایی درک و کمک در عملیات تاکتیکی، گروگان گیری کند این آموزش از دوران تولگی بد از ۸ هفتگی شروع شده و الی پایان عمر در خدمات پلیس به انسان خدمات کند

• سگ زنده یاب
سگ زنده یاب جهت کشف تن ها و کسان زنده بعد از زمین لرزه و سیل و حادثه های طبیعی مرده استفاده قرار میگیرد .این آموزش ۲ سال به طول می انجامد و قیمت هر سگ زنده یاب حدود250000$میباشد .آموزش این سگها به این صورت است که کسان مربی و کمک مربی در پایین آور یا در آب یا در پایین برف یا در جایی که انسان ضعیف و سگ توانا باشد قرار گرفته و سگ با تعلیم از پیش آغاز به جستجو میکند و تنها به بوی انسان چه مرده و چه زنده حساس است و با پیدا کردن پارس میکند، این مثال در آتشنشانی ها و سازمانهای اورژانسی و صلیب سرخ خدمت میکنند

• سگ کشف مواد مخدر
این نوع جهت کشف مواد مخدردر خدمت شهربانی و سازمانهای مبارزه با مواد مخدر، در بین راهها، فرودگاه ها و کشتی ها باره کاربرد قرار میگیرد، پرورش این نوع به صورتی است که با پیدا کردن محلی که مواد مخدر مخفی شده با دست زدن ماموران و کارگزاران را کمک میکند

• سگ راه یاب برای نابینایان
یکی از با ارزشترین سگها که با تمامی قوانین حیات حرکت در خیابانها شناسایی مغازه ها و خانه ها فرد نابینا را راهبری میکند

• سگ نگهبان
از پر طرفدارترین مورد بهره‌گیری سگها و جذاب ترین پرورش برای عموم پرورش سگ محافظ میباشد که برای حراست از منزل ها و باغ ها نگهبان اشخاص یا نگهبان وسایل شخصی مورد تربیت قرار میگیرند

• سگ مسیریاب کوهستان
این نوع در خدمت جنگلبانان به شناسایی کوهستانها و به کمک کوهنوردان جهت پیدا کردن راه صحیح پرورش میشوند، این مثال قادر است راه زیاد طولانی را بدون توقف جنبش کند و معرفی مناطق از طریق بوی خاک ان منطقهبرایشان امکانپذیر است

• سگ جستجو گر
جستجو به صورت عمومی جهت همه کاری کاربرد میشود به عنوان نمونه در زندانها بد از گریز محبوس با بو کردن وسایل محبوس یا تختخواب ان آغاز به جستجو در صحراها یا مناطق زیاد بزرگ میکند

• سگ شکار
به همراه ماهیگیر با خاموشی کامل بد از شلیک شدن تفنگ به دنبال شکار رفته و آن را برای صاحبه خود می آورند، به راحتی شکار را که در رودخانه افتاده یا در جایی که چشم انسان از پیدا کردن ان بی بهره است پیدا کرده و به صاحب باز میگردند، این سگها با قلادهای الکترونیکی مهار از فاصله های ۱ تا ۲ مایلی فرمان میگیرن روش جستجو با شناسایی خون شکار زخمی میباشد این سگها قادر هستند شکار را پیش از شکار شدن بترسانند و به سمت صیاد تغیر گذرگاه دهند

• سگ ارتش
جهت کشف مین زمینی و بمب یاب، دفاع از زمینهای پایگاه ارتش، جستجو گر، شناسایی غریبه یا غیر ارتشی، محافظ و نمونهای بسیار پرورش شده قادر به سپریدن عملیات تاکتیکی ارتشی در کناره نیروی جهت پیشروی در خط نخست جنگ به همراه پیاده سامانه باشند.