ویروس پاروا 

به دو شکل خاص خود در سگها ظاهر میشود :

/فرم قلبی cardiac 

/فرم روده ای Intestinal 

فرم قلبی را توله ها میگیرند و بی هیچ دلیل پشت سر هم می میرند .پس این بیماری مثل 
دیستمپر 
سگهای جوان و توله ها را تحت کارایی شدید خودقرار میدهد.

 مرض سبب کاهش گلبولهای سفید و پن لکوپنی نیز میگردد از این رو با مرض پن لکوپنی گربه ها شباهت زیادی دارد.
کاهش گلبولهای سفید خون در این بیماری بشکل معنی دار هستی دارد .

فرم روده ای اغلب با اسهال خونی و استفراغ در سگها تماشا میشود.فرم روده ای در تمام دنیا اغلب از فرم قلبی دیده میشود فرم قلبی 
در توله های زیر یک ماه سن باعث اجل دست جمعی توله ها میگردد .
اگر توله ای از فرم قلبی نجات یابد بدلیل میو کاردیت خواهد مرد.

وجود" خون زنده "در مدفوع بشدت اسهالی در روزههای ابتدایی مرض قابل رویت است. 
برای مشخص شدن ویروس پاروا کافیست درجه تب ( دمای بدن  سگ) گرفته شود که در صورت وجود تب (همراه با خونریزی) میتوان به شکم‌روش پاروا ویروسی مطمین شد.
پاروا ویروسها در بسیاری از سایر گوشتخواران بجز سگ وجود دارد که  شامل  روباه ، کایوت و گرگها هستند. 

انتقال ویروس از پیرامون الوده ،لباس ،وسایل سگ وگربه و....ممکن میشود.  عامل ویروس در سرما پایداری زیادی به مواد گند زدا دارد .

درمانگاهها ، محلهای نگهداری سگ و گربه و پناهگاهها به شدت به این ویروس ها الوده میگردند.

گرگها وروباه و کایوت میتوانند ناقل زنده ویروس باشند و ان را به یک سگ بطور غیر مستقیم منتقل کنند.(تغذیه از ظرف غذا)

نژاد های خالص
 "ژرمن شفرد" ، "روت وایلر" ، "دوبرمن" و "رتریور لابرادور" در ایران 
فوق العاده به این بیماری حساس هستند.

پاروا ویروس نسبت به مواد گند زدا مقاوم است و در محیط سرد ماهها دوام دارد .

این ویروس در پناهگاههای سگ و مکانهای حفاظت حیوانات همیشه معضل بیماریزایی دارند .

گرگها وروباه و کایوت میتوانند ناقل زنده ویروس باشند و ان را به یک سگ بطور غیر مستقیم منتقل کنند.(تغذیه از ظرف غذا)

نژاد های خالص